Prinsjesdag 2022: van 'cruciaal belang' tot 'pleisters plakken'

Dat de Troonrede aandrong op vergaande samenwerking om alle uitdagingen het hoofd te bieden, is de branche- en beroepsorganisaties uit het hart gegrepen.
Bouwend Nederland
Behalve kortetermijnherstel zijn langetermijnperspectief en regie van cruciaal belang
Om alle ambities van het kabinet waar te maken zijn potten met geld niet zaligmakend. Veel wet- en regelgeving en procedures belemmeren verschillende partijen om snelle voortgang te boeken op het gebied van woningbouw, infrastructuur, natuurherstel, een vitale landbouwsector en energietransitie.
Bouwend Nederland onderschrijft de nadrukkelijke regierol van de overheid op klimaat en energietransitie zoals in miljoenennota genoemd. Hieronder hangen veel zaken zoals circulariteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Het is belangrijk dat verschillende ministeries hier nauwer samenwerken en een eenduidig beleid over formuleren. Dit voorkomt dat er tegenstrijdig beleid ontwikkeld wordt. Als voorbeeld in gebouwde omgeving leiden veel installaties tot een lagere energieprestatie, maar een hogere milieubelasting van materialen. De overheid kan hier als grote opdrachtgever in de gebouwde omgeving veel impact maken. Door versnipperd beleid en vele initiatieven wordt de markt diffuus. Ook hier is regie nodig om structureel beleid en landelijke uniforme prestatie-eisen te maken. Hiermee krijgt de markt de duidelijkheid waar mee ze zich kunnen onderscheiden en daarmee verder kunnen innoveren.

FME
Kabinet laat bedrijven in de kou staan
Theo Henrar, voorzitter van FME, steunt het voornemen van het kabinet om volgend jaar € 18 miljard ter beschikking te stellen aan consumenten, om hen te helpen de energierekening te betalen. ‘Gelijktijdig vind ik het zeer teleurstellend dat het kabinet geen geld reserveert om bedrijven met torenhoge energierekeningen te helpen. Dat betekent dat de energietransitie in gevaar komt. Want alleen innovatieve, digitale en duurzame bedrijven kunnen het Nederlandse verdienvermogen, en de daarbij gepaard gaande lonen, op peil houden en de energietransitie succesvol maken.’
FME zal de verregaande samenwerking waartoe de koning opriep met verve doorgeven aan het kabinet. Want alleen zo, bepleit Henrar ‘houden we ons land concurrerend en tillen we onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau dan de afgelopen tijd het geval was’.

Koninklijke Metaalunie
MKB betaalt de rekening
‘Metaalunie had veel liever gezien dat het kabinet zijn ingezette beleid om het MKB tegemoet te komen, overeind zou houden. Bijvoorbeeld door de vennootschapsbelasting voor MKB-bedrijven niet te verhogen en ook oog te hebben voor de sterk stijgende energiekosten bij bedrijven.’, aldus Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie.
Volgens hem trekt de combinatie van een stijgende belastingdruk voor MKB-maakbedrijven en de stijging van de (energie)kosten een grote wissel op ondernemers. Samen met de krappe arbeidsmarkt voor technische vakmensen die de energie-en klimaattransitie moeten realiseren hebben MKB-maakbedrijven economisch zware tijden voor de boeg.

Vakcentrale voor professionals
Fundamentele reflectie en integrale aanpak
VCP bepleit in structurele versterking van onderwijs, veiligheid, arbeidsmarkt en zorg evenals flexibiliteit in de uitvoering om maatwerk mogelijk te maken, met meer vertrouwen in de professional en de burger. De VCP verzoekt met klem om maatregelen die de werkdruk van professionals verlichten. Vermindering van administratieve lasten en het aantrekkelijker maken van de verschillende beroepen zijn een mooi begin. Verder dringt de VCP aan op structurele investeringen die de werkdruk verlichten. De publiek gefinancierde sectoren, zoals de zorg, veiligheid en het onderwijs, voeren volgens VCP al jaren de burn-out lijsten aan. De gevolgen zijn niet alleen voor de professionals in deze sectoren, maar ook voor toekomstige professionals, vestigingsklimaat en de gehele economie. Er is fundamentele reflectie nodig en een integrale aanpak.  Daaraan levert VCP graag zijn steentje bij.

FNV
Historisch pakket aan pleisters
FNV-voorzitter Tuur Elzinga erkent dat er een groot pakket op tafel ligt, maar ‘het blijft voornamelijk pleisters plakken. Er wordt niks gedaan om de fundamentele oorzaken van de scheefgroei in de samenleving aan te pakken.’ Behalve stijging van de lonen is het noodzakelijk de controle te herwinnen over de publieke voorzieningen. Publieke taken zoals volkshuisvesting, energie, zorg en OV zijn naar de markt gebracht, waardoor we nu geen grip meer hebben op de prijs of de kwaliteit. Er is een stevig debat nodig over fundamentele veranderingen.’

Lees ook ons Dossier Miljoenennota
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.