Kamerbrief Chroom6

Naar aanleiding van het gepubliceerde onderzoek naar het werken met Chroom6 bij het Tilburgse re-integratieproject tROM, stuurt staatssecretaris Van Ark een kamerbrief waarin de zogenaamde 'kabinetsappreciatie' wordt geformuleerd als onderdeel van de gecoördineerde aanpak Chroom6 door verschillende departementen.
Medio februari werd door de coördinator (de minister voor Medische Zorg, Bruins) een werkagenda waarin de verdeling van taken en verantwoordelijkheden omschreven staan, gecommuniceerd.

Hieronder een korte weergave van de kamerbrief:
"Er is veel misgegaan met de werkomstandigheden en de arbeidsveiligheid in het re-integratieproject tROM. Werkenden zijn in meer of mindere mate blootgesteld aan chroom-6. Dit gaat mij ter harte. Werken met een gevaarlijke stof mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden. De uitkomsten onderschrijven wederom de noodzaak het vraagstuk van blootstelling aan chroom-6 grondig aan te pakken."

"De grondige aanpak bestaat uit preventie en kennisdeling, strengere handhaving en vergemakkelijking van de schadeafhandeling door werkgevers. Vanuit preventief oogpunt zullen werkgevers ondersteund worden met een standaardwerkwijze, voorlichting, concrete instrumenten en het delen van good practices zodat zij weten hoe zij moeten handelen. Als zij desondanks hun werknemers onvoldoende beschermen, kunnen ze rekenen op hoge boetes van de Inspectie SZW en zo nodig het stilleggen van het bedrijf. Het toezicht van de Inspectie SZW op gevaarlijke stoffen wordt verder geïntensiveerd. Omdat het hebben van een goede en actuele Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) cruciaal is bij het bepalen van de noodzakelijke bescherming van de werknemers, zet ik in op meer toezicht en hogere boetes bij het ontbreken van een RI&E. Ik stel tevens een commissie ‘Vergemakkelijk toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten’ in, die als taak krijgt uitgangspunten te formuleren voor compensatie door werkgevers en de uitvoering ervan. Tot slot laat ik met een landelijke inventarisatie de reeds aanwezige kennis op het gebied van risicovolle toepassingen en bewerkingen met chroom-6 en de sectoren waar dergelijke toepassingen veel voorkomen samenvoegen, en aanvullen waar mogelijk."

"De situatie in Tilburg is ernstig. Met de [...] grondige aanpak sluit ik aan bij de aanbevelingen van de Commissie Tilburg. Door een duidelijk kader te bieden voor het handelen van werkgevers en door het toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW verder te intensiveren, wordt bijgedragen aan het veilig werken met gevaarlijke stoffen en het naleven van de wet- en regelgeving hieromtrent.
Ik zal u voor de zomer van dit jaar informeren over een aantal [...] ontwikkelingen binnen het beleid over gevaarlijke stoffen. Daarbij zal ik ook ingaan op de voortgang van de in deze brief aangekondigde maatregelen."

Lees de complete kamerbrief
en de bijlage 'Branches waar Chroom6 aan de orde kan zijn'

Bron: TweedeKamer
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.