Aangepaste conceptjaarplanning SZW 2023

Op 16 december 2022 heeft het ministerie van SZW al een eerste versie van de concept jaarplanning naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 19 januari verzond het een aangevulde versie ter voorbereiding op de strategische procedurevergadering van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (gepland op 31 januari 2023).

Onderstaande onderdelen van de planning zijn bijvoorbeeld uitgebreid.

Arbeidsverhoudingen

Brief over het programma leercultuur Q1
Invoeringstoets STAP Q1
Brief n.a.v. drie onderzoeksrapporten LLO Q1
Brief kabinetsreactie ACVZ advies zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid Q1
Brief kabinetsreactie ACVZ realisme rond richtgetallen Q1
Brief aanbieding resultaten onderzoek toegang asielzoekers tot de arbeidsmarkt Q1
Voorhangprocedure lagere regelgeving uurloon Q1
Kamerbrief voortgang pilot SZW-contracten met leveranciers die arbeidswet hebben overtreden Q1
Brief werkprogramma zzp zorg, onderwijs, kinderopvang Q2
Brief reactie op onderzoek tariefhoogte rechtsvermoeden van werknemerschap (N.B. evt. als onderdeel van tweede voortgangsbrief hervorming arbeidsmarkt) Q2
Tweede voortgangsbrief hervorming arbeidsmarkt.
(N.B. onder meer de voortgang op vast/flex/zzp. Voorstellen gaan voor zomer 2023 in internetconsultatie)
Q2
Aanbieden onderzoek vakbondsbetrokkenheid Q2
Kamerbrief onderzoek toegang tot werkvloer Q2
Brief over knellende bepalingen in avv cao’s Q2
Wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Q2
Voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie Q2
Wetsvoorstel aanpak arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling (artikel 273f) Q3
Kamerbrief onderzoek cao-afspraken 2022 Q3
Nota van wijziging bij de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie Q4
Wetsvoorstel Implementatie Europese Richtlijn voor toereikende minimumlonen Q4
Kamerbrief uitvoering motie Bouwplaats-ID Q4
Brief en Rapport kinderen arbeidsmigranten Q4
Jaarrapportage aanbevelingen Roemer arbeidsmigranten Q4
Wetsvoorstel Flex ntb
Wetsvoorstel ZZP ntb
Nalevingsonderzoek medezeggenschap ntb
Wetsvoorstel transitieverlof ntb

Gezond en veilig werken

Antwoorden schriftelijk overleg n.a.v. voorhang op wijzigingen Asbestverwijderingsbesluit (AVB 2005) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Q1
Brief modernisering kinderarbeid Q1
Certificering asbest Q2
Wijziging Arbowet (art 9) t.b.v. een grondslag voor aanwijzing en financiering van instellingen voor activiteiten ter voorkoming van of beperking van beroepsziekten en een grondslag voor een tegemoetkoming voor beroepsziekten aan werkenden Q2
Arbovisie (ontvangst SER-advies en hoofdlijnenvisie Gezond en Veilig Werken) Q2
Voortgangsbrief Heerts Q2
Innovaties binnen asbeststelsel Q2
Voortgang agenda voor de toekomst van hybride werken Q3
Alcohol- en drugstesten (ADM) Q3
Beleidsagenda 2023-2026 (n.a.v. Arbovisie) Q4
Stand van de Veiligheid Q4
Voortgang PSA, incl. Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) Q4
Aanpassing regelgeving i.v.m. landelijk actieprogramma aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld (Gedragscode, Klachtenregeling) ntb
Initiatiefwetsvoorstel vertrouwenspersoon (aan TK) ntb
Initiatiefwetsvoorstel recht op onbereikbaarheid (aan TK) ntb

Lees ook:
de complete aangevulde 'Concept jaarplanning SZW 2023'
de bijbehorende aanbiedingsbrief
en de eerdere berichtgeving op ons platform Conceptjaarplanning SZW 2023

Bron: SZW
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.