Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht ILT

Minister van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 24: Handhaving en Toezicht van hoofdstuk XII, Infrastructuur en Waterstaat. Zij geven daarbij hun reactie in een kamerbrief.

"Enerzijds hebben we voorzichtige aanwijzingen dat de ILT op een aantal onderdelen doeltreffender is geworden. Anderzijds hebben we indicaties dat de ILT op een aantal onderdelen (nog) niet doeltreffend functioneert en concluderen we dat verbetering mogelijk is.
Ten eerste blijkt uit onafhankelijke onderzoeken over het functioneren van de ILT dat de ILT doeltreffender kan opereren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de Fyra uit 2015, uit de SWOT-analyse uit 2016 en uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol uit 2017.
Ten tweede blijkt uit ons aanvullend casusonderzoek naar het functioneren van de ILT op een aantal toetsingscriteria, dat de ILT beperkt effectgericht en transparant functioneert. Daarnaast hebben we indicaties dat de deskundigheid van de ILT onder druk staat.

Aanbevelingen
1. We bevelen de ILT aan een duidelijke plan-do-check-act cyclus in te richten.
2. We bevelen aan de inzet van middelen te verplaatsen naar die sectoren waar de risico’s het grootst zijn en/of het risicoreductiepotentieel van de ILT het grootst is, waardoor met dezelfde middeleninzet meer maatschappelijk effect kan worden gerealiseerd.
3.We bevelen de ILT aan de informatievoorziening richting de sector te verbeteren.
4. We doen de ILT de aanbeveling om een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om te borgen dat de ILT beschikt over de verschillende competenties die nodig zijn voor het toezicht.
5. We bevelen aan de ICT-systemen zodanig te verbeteren dat de medewerkers beter worden ondersteund bij hun werkzaamheden, efficiënter kunnen werken en dat de sturing op tijdige vergunningverlening (namelijk binnen de wettelijke termijn) kan worden verstevigd (ten einde de norm te halen dat 95% van de vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijn moet worden afgehandeld).
6. We bevelen aan op grond van nadere analyse van de (overhead)kosten die de uurtarieven bepalen te bezien of er besparingen kunnen worden gerealiseerd (omdat de in de Rijksbegroting vermelde uurtarieven van de ILT relatief hoog zijn ten opzichte van de vermelde tarieven van andere organisaties).
7. We bevelen aan te bezien of de kosten voor externe inhuur kunnen worden verminderd (bijvoorbeeld in het geval het gaat om langdurige inhuur waarvoor indiensttreding een goed alternatief kan zijn voor inhuur) en om maatregelen te treffen om het ziekteverzuim te reduceren aan de hand van een verzuimanalyse.
8. We bevelen aan de verhouding tussen het ministerie van IenW en de ILT nader te expliciteren in de vorm van een relatiestatuut.
9. We bevelen aan de samenwerking zodanig te structureren dat het voor de ILT eenvoudiger is om mensen en middelen te heralloceren naar aanleiding van de uitkomsten van uitgevoerde risicoanalyse.
10. We bevelen het ministerie van IenW en de ILT aan in de praktijk blijvende aandacht te hebben voor onafhankelijke taakuitvoering in individuele gevallen, in lijn met geldende procedures.
11. We bevelen de ILT aan om duidelijk en eenduidig over de Koers te communiceren.
12. We bevelen de ILT aan bij de implementatie van de Koers meer aandacht te hebben voor draagvlak
binnen en buiten de organisatie."

Lees de complete 'Beleidsdoorlichting artikel 24 Handhaving en Toezicht van IenW'
en de 'Kamerbrief over beleidsdoorlichting begrotingsartikel 24 - Handhaving en toezicht ministerie van IenW'

Bron: RijksoverheidHome
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.