Artikelen

Op deze plek kunt u alle uitgebreidere artikelen / white papers inzien over onderwerpen die voor de veiligheidskundige relevant zijn.

Als u ook een artikel op DeVeiligheidskundige.nl wilt publiceren, kunt u contact met ons opnemen via redactie@deveiligheidskundige.nl

Veiligheid is het béste voornemen voor 2019

Op woensdag 12 december vond in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek veiligheidsrisico’s bouwprojecten plaats. Aanleiding van de hoorzitting was het rapport 'Bouwen aan constructieve veiligheid - Lessen uit instorting parkeergebouw Eindhoven' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Fries Heinis, Algemeen Directeur van Bouwend Nederland, licht toe hoe het er met de veiligheid in de bouw voor staat.

"Hoewel de bouw- en infrabedrijven veiligheid uiterst serieus nemen, staat de bouw nog altijd in de top drie van onveilige sectoren. Dit baart Bouwend Nederland zorgen en we zijn ons ervan bewust dat er nog het nodige moet gebeuren om de veiligheid te verbeteren."

Preventieve maatregelen
"We moeten als sector meer leren van incidenten. Dat is ook het fundament waarop het veiligheidsprogramma van Bouwend Nederland rust. Belangrijk probleem hierbij is dat de informatie over ongevallen beperkt is of lastig toegankelijk. Bouwend Nederland is dan ook bezig meer inzicht te krijgen in de oorzaken van ongevallen om preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen. Wij willen ons ook inzetten voor het opzetten van een centraal registratie- en monitoringspunt van incidenten, in samenwerking met onze partners in de bouwketen."

Krachten bundelen voor meer veiligheid
"De aanpak van veiligheid is vooral op projectniveau. Voor meer veiligheid moeten we de krachten bundelen, met alle partijen in de keten. Constructieve veiligheid en omgevingsveiligheid zijn de verantwoordelijkheid van de hele bouwkolom, dus niet alleen de van de uitvoerende bouw. Om tot verbetering van de veiligheid te komen, hebben we alle partners nodig. Naast de technische kant, speelt volgens de Onderzoeksraad ook vooral de wijze van aanbesteden en contracteren door opdrachtgevers in de bouwsector een rol. Zoals het focussen op de laagste prijs, het hanteren van een zeer krappe uitvoeringsduur en het wegschuiven van verantwoordelijkheden door het afwijken van algemene voorwaarden. Dit zijn zaken waar Bouwend Nederland ook al jarenlang aandacht voor vraagt."

Insteek voor het Rondetafelgesprek op 12 december
"Het verheugt Bouwend Nederland dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid alle partijen in de keten een rol toedicht als het gaat over veiligheid. In het verlengde daarvan ligt ook de conclusie van de Onderzoeksraad dat veiligheid uit de concurrentiesfeer moet. Voor Bouwend Nederland staat dat ook voorop. Juist daarom achten wij het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in algemene voorwaarden onvoldoende omdat dan van die voorwaarden kan worden afgeweken en de aansprakelijkheid aanzienlijk kan worden beperkt, zoals nu in de algemene voorwaarden van constructeurs en architecten. Daarnaast spelen vooral bij omgevingsveiligheid ook allerlei externe partijen die buiten de werking van contractuele afspraken vallen een rol, zoals openbaar vervoersbedrijven, wegbeheerders, winkeliers en omwonenden."

Streven naar nul doden
De branchevereniging streeft naar nul doden op de bouwplaatsen. "Daarmee leggen we de lat voor onszelf en alle partners in de keten zo hoog mogelijk. Er wordt weer enorm veel gebouwd, er zijn meer mensen actief op de bouwplaats waar met groot materieel wordt gewerkt. Dat brengt risico’s met zich mee en die risico’s willen we zoveel mogelijk uitbannen."

Bron: Bouwend Nederland
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké