Nieuwe lijst van kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

Op 2 januari 2019 is de nieuwe SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en mutagene stoffen gepubliceerd (Staatcourant 2019, nr. 38). Het ‘•’-teken geeft aan of een stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie

van de SZW-lijst in juli 2018. De nieuwe SZW-lijst bevat 19 nieuwe stoffen/wijzigingen ten opzichte van de gepubliceerde SZW-lijst in juli 2018. Vergeet dus niet uw leveranciers te vragen om een nieuw veiligheidsinformatieblad van de gewijzigde stof(fen)!

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
- door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG,
en/of
- door de Gezondheidsraad zijn ingedeeld als kankerverwekkend.

* Deze versie van de lijst is ook te vinden op www.rijksoverheid.nl. 2 maal per jaar wordt de meest recente versie gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees ook: Lijst kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd (juli 2018)

Bron: Staatscourant en Toxic
Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.
Oké Niet oké