NEN NPR 5055-1

VRAAG EN ANTWOORD

1. Wat is de NEN NPR 5055-1?

Deze praktijkrichtlijn geeft een overzicht van de arboverantwoordelijkheden van betrokkenen en controlelijsten als leidraad bij de periodieke inspectie van palletstellingen wat betreft veilig gebruik en goede staat van onderhoud.


2. Wat is het toepassingsgebied?
Palletstellingen zijn een bepaald type magazijnstellingen. Het zijn draagconstructies, gewoonlijk uitgevoerd in staal, bedoeld voor het opslaan van gepallettiseerde goederen op een wijze dat elke opslageenheid rechtstreeks bereikbaar is.


3. Wat kan ik als gebruiker met deze norm?
Deze praktijkrichtlijn is een hulpmiddel voor de gebruiker van de stelling bij het zorgdragen voor het in stand houden van het veilige draagvermogen van de stelling en een veilige werkomgeving in het magazijn. De controlelijsten zijn in het bijzonder bedoeld voor de voor de magazijnveiligheid verantwoordelijke medewerker en de veiligheidsfunctionaris/preventiemedewerker, alsmede voor de persoon die de deskundigeninspectie uitvoert.


4. Kan ik de controlelijsten overal voor gebruiken?
De controlelijsten kunnen ook worden toegepast op magazijnen en magazijnstellingen die zijn bedoeld voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Er kunnen echter aanvullende aandachtspunten van toepassing zijn. De controlelijsten kunnen ook worden toegepast op een palletstellingomgeving die ook voor publiek toegankelijk is, zoals bijvoorbeeld groothandel, woon- en bouwmarkten. Ook hier kunnen echter aanvullende aandachtspunten van toepassing zijn.


5. Wat is een deskundigeninspectie?
Dit is de inspectie door een van het magazijnmanagement onafhankelijke technicus met vereiste kennis van de specifieke constructieve en montageaspecten en de gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling.


6. Wat zijn de verplichtingen?
De bedoelde periodieke inspecties zijn verplicht op grond van de Arbo-wet en onderliggende regelgeving, maar zijn ook een vereiste randvoorwaarde voor de gehanteerde veiligheidsfilosofie bij het constructief ontwerp van magazijnstellingen.
Deskundige inspecties behoren ten minste één keer per jaar te worden uitgevoerd, dan wel zo vaak als nodig is naar het oordeel van de preventiemedewerker.
Daarnaast staat er in het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen: ‘De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen.’


7. Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Het management is verantwoordelijk voor onder andere:
 • het zorgdragen voor de juiste vergunningen en voorwaarden voor een veilig gebruik;
 • het aanstellen van een bekwaam persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid: de veiligheidsfunctionaris. Dit kan de preventiemedewerker zijn. Bij de aanstelling zijn taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen gespecificeerd en vastgelegd in een functiebeschrijving;
 • het geven van voldoende en juiste voorlichting, opleiding en/of instructie (bijvoorbeeld door de leveranciers van magazijntrucks en van stellingen) aan bedienend personeel en in het bijzonder aan de persoon verantwoordelijk voor de veiligheid.

8. Moet er rekening worden gehouden met de belasting van de stellingen?
Ja, door middel van het zekerstellen dat de eenheden die in de stelling moeten worden opgeslagen:
 • niet te zwaar zijn (speciale aandacht bij draagkrachtdifferentiatie tussen vakken, secties en/of sectierijen van palletstellingen);
 • geen te grote afmetingen hebben;
 • een lastdrager (pallet, ‘box’, container e.d.) hebben van voldoende kwaliteit en,
 • wat betreft de draagkracht en het veilig kunnen afzetten en uitnemen, geschikt voor de desbetreffende stelling zijn.

9. Zijn er praktische tips waar ik rekening mee moet houden?
 • Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing, behorend bij een arbeidsmiddel, ter kennis wordt gebracht van en toegelicht aan de betrokken werknemers.
 • Wijs de werknemers erop dat machines of omstandigheden in hun directe omgeving gevaar kunnen opleveren, ook indien ze van deze machines geen rechtstreeks gebruik maken.
 • Ga op een goede manier om met het gegeven dat mensen fouten kunnen maken, zodat bestuurders van intern transportmaterieel die schade hebben veroorzaakt aan de magazijnstellingen, dit ook zullen melden bij de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid.
 • Zorg voor het aantoonbaar zekerstellen dat de stelling zich in een goede staat van onderhoud bevindt.

10. Hoe borg je het in een organisatie?
Door middel van een plan van aanpak met daarin vier activiteiten:
 • 'Plan’: maak een plan en stel de benodigde middelen beschikbaar en schep de benodigde randvoorwaarden om dit plan te kunnen uitvoeren.
 • 'Do’: voer uit wat er in ‘Plan’ is bedacht (zorgvuldig samenwerken). Door het geven van verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, behoort aan de hand van het plan te worden geregeld wie wat wanneer doet.
 • ‘Check’: verifieer geregeld of dat wat er in ‘Plan’ is bedacht ook daadwerkelijk in de vorige fase heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld aan de hand van inspecties, audits en anderszins gesignaleerde onvolkomenheden (interne klachten en meldingen, (bijna-)ongevallen en incidenten). Dit zijn zowel interne activiteiten als acties door inschakeling van externen.
 • ‘Act’: doe iets met de constateringen uit de controlefase. Onderzoek de geconstateerde afwijkingen en onderneem de benodigde acties.
Breng de bevindingen uit de inspecties ook onder de aandacht van de preventiemedewerker; het is immers niet zinvol om alleen maar te constateren dat iets niet is gegaan zoals gedacht, zonder daarbij na te gaan of dat in de toekomst kan worden vermeden. Dat betekent dat er wijzigingen in ‘Plan’ behoren te worden aangebracht. De persoon verantwoordelijk voor de veiligheid en/of de preventiemedewerker is bij de veiligheidsinspecties van magazijnstellingen rechtstreeks betrokken: hij of zij is aanspreekpunt voor de truckchauffeurs, voert de wekelijkse tot maandelijkse inspecties uit, bepaalt de op de situatie afgestemde benodigde inspectiefrequentie. Er zal daardoor dus automatisch sprake zijn van een goede terugkoppeling.

11. Zijn er hulpmiddelen?
In deze norm zijn controlelijsten opgenomen die bedrijven de mogelijkheid geven om op hun situatie te toetsen of zij aan de normen voldoen.
 

Oorspronkelijk verschenen in VCA Actueel maart 2010


Home
Cookies zijn essentieel voor een goede werking van deveiligheidskundige.nl. Door op oké te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies op deze website.