Arbowet

Wet op de Arbeidsomstandigheden. Lijvige wet die rechten en plichten van werkgevers en werknemers vastlegt.

Doel: voorkomen dat werknemers ziek worden van hun werk. Geldig bij ‘werk onder gezagsverhouding’, dus ook als dat onbetaald wordt verricht (stages, vrijwilligerswerk). Op de naleving wordt toegezien door de Inspectie SZW.

De arbeidsomstandighedenwetgeving bestaat (van algemeen naar specifiek) uit de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.